OFERTA SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W SKAWINIE

Informacja dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25 254 m² położonej w Strefie Aktywności Ekonomicznej miasta Skawina. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP) dla miasta Skawina, przeznaczona jest do zabudowy obiektami produkcyjnymi i/lub magazynami (oznaczenie w planie: A20PU).

Położenie
oferowanej nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Jednostce ewidencyjnej 12061_4, Skawina miasto, obręb Nr 0017, Skawina. Oferowany grunt ma doskonałą lokalizację w stosunku do dróg krajowych, lotnisk oraz centrów administracyjnych i biznesowych. Odległość od granicy nieruchomości do autostrady A4 wynosi około 2 km, od międzynarodowego lotniska Kraków – Balice, około 14 km i od centrum Krakowa również około 14 km. Fakt bezpośredniego sąsiadowania oferowanych terenów inwestycyjnych z Krakowem oznacza, że przyszły inwestor ma nieograniczony i łatwy dostęp do wszystkich instytucji administracyjnych, biznesowych, ale także do centrów naukowych oraz kulturalnych aglomeracji krakowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanej nieruchomości działają zakłady produkcyjne firm Valeo Autosystemy, Teamtechnik Production Technology, Goodman, Ferro, Valsir Polska i Vesuvius.

Stan techniczny
nieruchomości

Teren nieruchomości jest równy i płaski. Oferowane działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i posiadają dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest skomunikowana z autostradą A4 i z drogą krajową nr 44 (Kraków – Oświęcim – Tychy) poprzez obwodnicę miasta Skawina oraz układ ulic miejskich i prywatną drogę betonową o długości 550 m i szerokości 7 m, która jest przygotowana pod obciążenie ruchem drogowym o kategorii KR4. Na terenie nieruchomości znajduje się sieć gazowa (rurociąg średniego ciśnienia, o średnicy 220 mm), wodociąg (rurociąg sieciowy, o średnicy 160 mm) i miejska sieć kanalizacyjna, a kablowa linia energetyczna o mocy 15 kVA jest w odległości około 80 m od granicy nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega rurociąg ciepłowniczy, z którego można pozyskiwać ciepło sieciowe (w ramach umowy o zakup ciepła MPEC Kraków może wybudować wymiennikownie).

Projekt zagospodarowania nieruchomości
– Wariant I

Prezentowana nieruchomość jest oferowana na sprzedaż jako niezabudowany grunt przeznaczony na cele inwestycyjne, ale może także zostać zabudowana zgodnie z oczekiwaniem kontrahenta i sprzedana w stanie wykończenia „pod klucz” lub podnajmowana na zasadach wynajmu długoterminowego przez okres nie krótszy niż 10 lat, a dopiero po tym czasie sprzedana lub ponownie wynajęta na kolejny okres. Oferujemy także wariant pośredni, tj. wynajem na czas krótszy niż 10 lat, ale pod warunkiem zawarcia z kontrahentem przedwstępnej umowy sprzedaży po zakończeniu okresu najmu.

Prezentujemy Wariant I zagospodarowania nieruchomości, który zakłada zbudowanie na jej powierzchni hali produkcyjnej i/lub magazynowej o powierzchni użytkowej 8100 m² i wysokości do 17 m wraz z sąsiadującym z nią budynkiem biurowym, która w konstrukcji 2 poziomowej będzie miała 1100 m² powierzchni użytkowej (taki plan zabudowy jest typowy dla siedziby praktycznie każdej spółki produkcyjno – handlowej). Na terenie tak zabudowanej nieruchomości będzie także zbudowana konieczna ilość miejsc parkingowych oraz drogi i place manewrowe o powierzchni wymaganej przez kontrahenta i dopuszczalnej w ramach wymogów obowiązującego MPZP dla miasta Skawina.

Projekt zagospodarowania nieruchomości
– Wariant II

Hala produkcyjno – magazynowa wyposażana w komory klimatyczne, komory mroźnicze i tunele do zamrażania szokowego wraz z częścią socjalno-biurową

Oferujemy możliwość wybudowania na nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 254 m² zlokalizowanej w Skawinie hali produkcyjno – magazynowej w stanie wykończenia „pod klucz”, o łącznej powierzchni użytkowej do 8 000 m² i wysokości nawet do 17 m, która może być wyposażona zgodnie z wymaganiami kontrahenta w murowane lub modułowe (budowane z płyt warstwowych):

1. komory klimatyczne, w których może być utrzymywana temperatura:
• od 0°C do 2°C (zwykle stosowane do krótkoterminowego przechowywania mięsa i jego przetworów oraz wędliny)
• od 2°C do 6°C (przechowywanie nabiału)
• od 2°C do 15°C (przechowywanie owoców, warzyw i innych produktów spożywczych)

2. komory mroźnicze, w których może być utrzymywana temperatura:
• od -1°C do -15°C (krótkoterminowe przechowywania zamrożonych produktów)
• od -15°C do -20°C (długoterminowe przechowywania zamrożonych produktów)

3. tunele lub komory do mrożenia szokowego w technologii kriogenicznej. Kriogeniczne techniki zamrażania opierają się na wykorzystaniu do chłodzenia oraz bardzo szybkiego zamrażania produktów spożywczych skroplonych gazów (zwykle jest to ciekły azot), którego normalna temperatura wrzenia wynosi ok. -196°C). Tego rodzaju technologia stosowana jest w celu:

a) szybkiego schłodzenia produktów – w procesie trwającym maksymalnie do 90 minut, polegającym na chłodzeniu produktów mających temperaturę do +95°C w rdzeniu (na powierzchni 180-220°C) do temperatury +2°C; cykl ten pozwala na konserwację i przechowywanie produktów w okresie do 6 dni w temperaturze 0/+2° C.
b) szybkiego i głębokiego mrożenia produktów – w procesie trwającym maksymalnie do 90 minut, polegającym na zamrażaniu surowych, pieczonych lub gotowanych produktów mających temperaturę do +95°C w rdzeniu (na powierzchni 180-220°C) do temperatury -20°C; cykl ten pozwala na konserwację produktów i przechowywanie ich przez kilka miesięcy w temperaturze -20°C.

Na powierzchni nieruchomości, na której zostanie zbudowana opisana hala produkcyjno-magazynowa wyposażana w komory klimatyczne, komory mroźnicze i tunele do zamrażania szokowego wraz z częścią socjalno-biurową będzie także zbudowana konieczna ilość miejsc parkingowych oraz drogi i place manewrowe o powierzchni wymaganej przez kontrahenta i dopuszczalnej w ramach wymogów obowiązującego MPZP dla miasta Skawina.

OFERTA
SPRZEDAŻY

Oferujemy możliwość sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25 254 m² za cenę jednostkową netto 350 zł za 1 m² powierzchni czyli za cenę łączną netto 8 838 900,00 zł. Do ceny doliczony zostanie VAT według stawki obwiązującej w dniu transakcji. W ramach ceny sprzedaży przeniesiemy na kupującego prawo własności przedmiotowej nieruchomości oraz udziały sprzedającego w nieruchomościach drogowych wraz z udziałami w budowlach (drogach) posadowionych na tych nieruchomościach. Istnieje też możliwość zabudowy przedmiotowej nieruchomości według oczekiwań kontrahenta i sprzedaży jej już jako nieruchomości zabudowanej za cenę, która będzie wynikała z negocjacji stron. Jeżeli zabudowa zrealizowana zostanie według zaprezentowanego powyżej Wariantu I (hala magazynowa i/lub produkcyjna o powierzchni użytkowej 8100 m² oraz biura na dwóch kondygnacjach i pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 1100 m² wraz z konieczną infrastrukturą drogową, parkingami i placami manewrowymi), to oferujemy możliwość wynajmu długoterminowego (minimum na okres 10 lat): – powierzchni produkcyjnej i/lub magazynowej za cenę netto 4,5 euro/m²/miesiąc – powierzchni biurowej wraz z powierzchnią przeznaczoną pod cele socjalne za cenę 12 euro/m²/miesiąc . W przypadku gdyby planowana inwestycja miała być realizowana według zaprezentowanego powyżej Wariantu II to warunki wynajmu będą każdorazowo negocjowane między stronami. Uwaga: powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw 1964, nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). Zapraszamy do współpracy. Szczegółowych informacji na temat samej nieruchomości oraz o warunkach realizacji inwestycji na powierzchni tej nieruchomości można uzyskać pod numerami telefonów: 12 376 95 88 i 784 03 55 88 lub pod adresem mailowym: kontakt@abh-investments.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone - ABH Investments 2016 Everywhere Studio